Publications

[1] Uni-3D: A Universal Model for Panoptic 3D Scene Reconstruction
Xiang Zhang*, Zeyuan Chen*, Fangyin Wei, Zhuowen Tu

ICCV 2023

[2] Text Spotting Transformers [pdf] [code]
Xiang Zhang, Yongwen Su, Subarna Tripathi, Zhuowen Tu

CVPR 2022

[3] Pose Recognition with Cascade Transformers [pdf] [code]
Ke Li*, Shijie Wang*, Xiang Zhang*, Yifan Xu, Weijian Xu, and Zhuowen Tu

CVPR 2021

(* equal contribution)